Tập trung khai thác mủ ngay đầu năm

CSVNO – Đây là chỉ đạo của lãnh đạo VRG đối với các công ty cao su nhằm quyết tâm đạt và vượt kế hoạch (KH) sản lượng khai thác mủ năm 2017.
VRG chỉ đạo các CTCS tập trung khai thác ngay đầu năm
VRG chỉ đạo các CTCS tập trung khai thác ngay đầu năm

Theo đó, các công ty, đơn vị thành viên có vườn cây cao su khai thác mủ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2017 cần có giải pháp chủ động, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành KH sản lượng 2017.

Đối với vườn cây đưa vào chế độ cạo tận thu (vườn cây già chuẩn bị tái canh, vườn cây chuẩn bị thanh lý trả đất về địa phương): yêu cầu các công ty thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo kỹ thuật, trang bị vật tư đầy đủ, thăm dò cây khô miệng cạo trước đây nay đã phục hồi để mở cạo lấy mủ.

Quản lý chặt diện tích, quy hoạch vỏ cạo, bố trí lao động phù hợp để tổ chức cạo và tận thu sản lượng triệt để trước khi đưa vườn cây vào cưa cắt thanh lý. Trường hợp thiếu lao động cạo mủ, công ty chủ động nghiên cứu phương án giao khoán phù hợp đối với vườn cây cạo tận thu còn 1-2 năm trước khi thanh lý tái canh.

Đối với vườn cây trong độ tuổi khai thác, các công ty thực hiện đúng chế độ cạo, cạo hết cây, tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác mủ, quy định số lần và nồng độ bôi thuốc kích thích, phòng trị bệnh kịp thời cho vườn cây để bảo đảm hiệu quả thu hoạch trong chu kỳ khai thác mủ đạt và vượt năng suất thiết kế.

TGĐ công ty, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật trên vườn cây kinh doanh và vườn cây cạo tận thu nhằm bảo đảm thực hiện KH sản lượng khai thác vượt KH tập đoàn giao cho các công ty, đơn vị năm 2017.

Minh Tâm