Khen thưởng thi đua tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới

CSVN – VRG vừa ban hành hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua “Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2014 – 2016.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Mục đích nhằm đánh giá kết quả tổ chức triển khai phong trào thi đua Tái cơ cấu ngành trong 3 năm (2014-2016), biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua. Rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nội dung và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tái cơ cấu ngành giai đoạn 2017 – 2020. Việc sơ kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức và gắn sơ kết phong trào với tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai năm 2017 ở các đơn vị.

Nội dung gồm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động triển khai phong trào thi đua “Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2014 – 2016 gắn với tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Kết quả đạt được từ triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2014 – 2016, nêu rõ ưu điểm, mặt yếu trong triển khai thực hiện phong trào, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm…; Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đề ra phương hướng, nội dung, mục tiêu và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tái cơ cấu ngành ở đơn vị; Xem xét lựa chọn, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong phong trào thi đua tái cơ cấu ngành ở đơn vị.

Trong công tác khen thưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VRG chủ động xem xét biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, VRG sẽ trình Bộ NN&PTNT xét tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đi đầu trong triển khai phong trào thi đua tái cơ cấu ngành. Mỗi đơn vị đề xuất không quá 2 tập thể, 2 cá nhân đề nghị Bộ khen thưởng.

VRG vừa chỉ đạo các đơn vị thành lập khối thi đua các nông trường, nhà máy, xí nghiệp hoặc tương đương trong đơn vị mình. Theo đó, mỗi khối thi đua phải có ít nhất 5 đơn vị trực thuộc công ty. Hoạt động của khối thực hiện theo Quyết định số 138/QĐ –CSVN ngày 26/2/2015 của VRG về việc ban hành hướng dẫn về tổ chức chia khối thi đua và thực hiện bình xét, chấm điểm, xếp hạng thi đua. Hàng năm mỗi đơn vị được phân bổ tặng thưởng 1 cờ thi đua xuất sắc của Bộ NN&PTNT, 2 cờ thi đua xuất sắc của VRG, 3 bằng khen của VRG. Hình thức khen thưởng này do Hội đồng Thi đua khen thưởng công ty bình chọn sau khi có kết quả bình chọn các khối thi đua trong đơn vị.

Về tiêu chuẩn khen thưởng, đối với tập thể, có xây dựng kế hoạch, phát động triển khai phong trào; Kết quả thực hiện phong trào, đóng góp của phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với cá nhân, là điển hình trong phong trào thi đua tái cơ cấu ngành, có đóng góp to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của đơn vị; Gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

P.V