Thi đua

Ảnh: Dzũng Nguyên.
Ảnh: Dzũng Nguyên.

Nào anh nào em
Ta cùng nhanh nhanh
Thi đua nước rút
Quý tư quý tư
Cạo sao cho khéo
Cạo sao cho đẹp
Không cạn không sâu
Mủ chảy đến đâu
Tận thu đến đó
Việc gì gian khó
Quyết chí đồng lòng
Việc khó ắt xong
Cuối năm tổng kết
Khen thưởng thi đua
Một năm được mùa
Hoàn thành kế hoạch
Lương thưởng tăng thêm
Nội ngoại ấm êm
Trong ngoài hạnh phúc
Đôi lời xin chúc
Cao su ngành ta
Năm mới mở ra
Con đường phát triển
Ích nước lợi nhà
Quê hương tươi đẹp.

Minh Thanh