Hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn

CSVNO – VRG  yêu cầu các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.
Đoàn TN Cao su Phước Hòa thu gom rác trên vườn cây.
Đoàn TN Cao su Phước Hòa thu gom rác trên vườn cây.

Các hoạt động  được đề ra như: Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc, khu vực vườn cây công ty…; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; vệ sinh vườn cây, nhà máy; phát động phong trào sản xuất sạch hơn, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh…

Tuyên truyền, cổ động các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; làm báo tường, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường…

Ngoài ra, phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn.

Thời gian tổ chức đến hết ngày 10/10.

                                                                                                                                                 P.V