Đổi mới, nâng cao năng lực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

CSVN – Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII mở ra hướng đi cho một giai đoạn mới với những cơ hội và thách thức. Trên cơ sở kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VRG xây dựng chương trình hành động định hướng những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 -2020.
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII. Ảnh: Tùng Châu.
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII. Ảnh: Tùng Châu.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết; thực hiện nhất quán chủ trương “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Đảng ủy VRG xây dựng Chương trình hành động với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (DN). Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội.

Hai là, tổ chức thực hiện thành công đề án tái cơ cấu DN trong việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn các dự án đã đủ điều kiện theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung đầu tư mở rộng quy mô về sản xuất công nghiệp như các sản phẩm nhúng (găng tay, nệm, chỉ thun)…

Ba là, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong toàn Tập đoàn có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới.

Bốn là, thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và trên địa bàn có cây cao su đứng chân nói riêng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Năm là, tiếp tục thực hiện công tác chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhất là trên địa bàn có đơn vị cao su đứng chân và các tỉnh mà Tập đoàn ký kết hợp tác toàn diện.

Sáu là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Cao su Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Bảy là, tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tám là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các DN cổ phần có vốn Nhà nước, tăng cường hiệu lực quản lý DN.

N.L