Tháng Sáu 23, 2016

Khi đi xa thấy mình bỗng lớn!

CSVN – Vâng, tôi thật sự “lớn” hơn về sự trải nghiệm, “lớn” trong suy nghĩ và “lớn” hơn rất nhiều về sự đồng cảm, chia sẻ những khó khăn của người lao động trực

Khi đi xa thấy mình bỗng lớn!

CSVN – Vâng, tôi thật sự “lớn” hơn về sự trải nghiệm, “lớn” trong suy nghĩ và “lớn” hơn rất nhiều về sự đồng cảm,