Tháng Năm 12, 2016

Kiểu hứng mủ lạ mắt

Vườn cây nhóm III (cạo đục) có thân cây nghiêng. Để tận thu sản lượng mủ từ thân, cành nhánh, công nhân đã nảy ra sáng kiến cải tiến… Từng cái chén hứng mủ được

Kiểu hứng mủ lạ mắt

Vườn cây nhóm III (cạo đục) có thân cây nghiêng. Để tận thu sản lượng mủ từ thân, cành nhánh, công nhân đã nảy ra

Kiểu hứng mủ lạ mắt

Vườn cây nhóm III (cạo đục) có thân cây nghiêng. Để tận thu sản lượng mủ từ thân, cành nhánh,