Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo

CSVN – Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương vừa có Hướng dẫn số 100 –HD/TGĐUK về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Trong đó việc triển khai thực hiện tập trung những nội dung sau:
Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN nhắn tin ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa. Ảnh: Phan Thắng.
Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN nhắn tin ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa. Ảnh: Phan Thắng.

Tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung liên quan đến biển, đảo VN trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đảo.

Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực biển Đông và quốc tế về biển đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa VN với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo VN. Phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo như Luật biển VN, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC)… Qua đó, tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền  biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong CNVC, NLĐ, đặc biệt là thế hệ trẻ trong doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến biển đảo; thu húút nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân trong nước, bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ VN trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển Đông bằng giải pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa VN với các quốc gia có liên quan trên biển Đông.

P.V