Nhìn toàn diện về chiến tranh nhân dân chống Pháp ở miền Đông

CSVN – Cuốn sách Chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Đông Nam bộ (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành) của Đại tá, PGS.TS Hồ Sơn Đài đã tái dựng bức tranh vừa tổng quát, vừa chi tiết về cuộc chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp ở một địa bàn đặc thù là vùng Đông Nam bộ.anh sach

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, nhân dân miền Đông Nam bộ cùng nhân dân cả nước bắt tay xây dựng chế độ mới, thì thực dân Pháp một lần nữa quay trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Nam bộ nhất tề đứng lên kháng chiến, xuất phát từ tình hình thực tiễn, Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam và các cấp ủy Đảng ở miền Đông Nam bộ đã lãnh đạo tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện ở các địa phương, dẫn đến thất bại thảm hại của thực dân Pháp năm 1954.

Theo tác giả, khái niệm “chiến tranh nhân dân” xuất hiện từ lâu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó kế thừa tinh hoa của các nền quân sự tiên tiến trên thế giới, đồng thời phát triển sáng tạo truyền thống quân sự độc đáo của dân tộc ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước với đặc điểm nổi bật “cả nước một lòng chung sức đánh giặc”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy yếu đánh mạnh”…

Trong lời dẫn, PGS. TS Hồ Sơn Đài viết, miền Đông Nam bộ là địa bàn chiến lược quan trọng, là trung tâm đấu tranh chính trị, quân sự diễn ra rất sôi nổi trong nhiều thế kỷ trước.Vì vậy, đây là địa bàn có khả năng vận dụng đầy đủ đường lối quân sự, chính trị của Đảng Cộng sản về tiến hành một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện với phương châm kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị; kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; kết hợp tiến công và nổi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân; là địa bàn có điều kiện biểu hiện một cách trực tiếp truyền thống đoàn kết chống kẻ thù chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia trong lịch sử. Trận địa chiến tranh nhân dân ấy cũng đã tạo ra những cơ sở cực kỳ quan trọng để đánh bại đế quốc Mỹ nhảy vào tham chiến ở miền Nam nói chung và Đông Nam bộ nói riêng.

Đọc “Chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Đông Nam bộ”, chúng ta sẽ có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về chiến tranh nhân dân trong hai cuộc kháng chiến đầy hy sinh mất mát nhưng vô cùng tự hào của dân tộc Việt Nam.

H.L