Cao su Dầu Tiếng: Triệt để thực hành tiết kiệm, đảm bảo tốt SXKD

CSVN – Thực hiện thắng lợi hầu hết  các chỉ tiêu kế hoạch đề ra  trong bối cảnh đối mặt với  nhiều khó khăn thách thức trong  năm 2015; phát huy truyền thống  anh hùng, năm 2016 công ty Dầu  Tiếng tiếp tục thực hiện nhiều  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  SXKD. Nhân dịp đầu Xuân mới,  Tạp chí Cao su VN có cuộc phỏng  vấn TGĐ Lê Thanh Hưng.
Ông Lê Thanh Hưng thao tác cạo mủ tại lễ ra quân khai thác.
Ông Lê Thanh Hưng thao tác cạo mủ tại lễ ra quân khai thác.

– Thưa ông, 2016 là năm kỷ niệm 35 năm  thành lập công ty, chào mừng sự kiện có ý nghĩa quan  trọng này, công ty sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng  tâm gì trong bối cảnh dự báo ngành cao su còn rất nhiều  khó khăn?

 – TGĐ Lê Thanh Hưng: Trước hết, cần phải nhắc lại  rằng, năm 2015 là năm ngành cao su nói chung và công  ty Dầu Tiếng nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn  thách thức do giá bán cao su liên tục giảm sâu. Nhưng  với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong quản lý  điều hành và quyết tâm cao của lãnh đạo đến CNVC-LĐ,  công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về đích trước  23 ngày.

Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao và Hội  nghị NLĐ đề ra, chúng tôi đều hoàn thành và vượt. Hoạt  động SXKD của công ty có lãi, hoàn thành nghĩa vụ với  Nhà nước; việc làm, tiền lương, chế độ chính sách của  NLĐ được đảm bảo; an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên  địa bàn ổn định; đời sống văn hóa tinh thần công nhân  lao động được duy trì phát triển.

Những kết quả công ty đạt được, bên cạnh sự nỗ lực  to lớn của toàn thể CB.CNVC-LĐ công ty, còn có sự  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của  các cấp lãnh đạo. Các chương trình hành động, làm việc  của công ty đi đúng hướng, phát huy hiệu quả; sự thấu  hiểu và đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn của người  công nhân.

Phát huy 35 năm truyền thống anh hùng, năm 2016  công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ  SXKD như: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; quy hoạch  và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của  công ty; thực hiện tái cơ cấu; đẩy mạnh phong trào thi  đua yêu nước, ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương bình  quân đạt từ 4 triệu đồng/người/tháng.  Ngoài ra, công ty tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học kỹ  thuật vào sản xuất, nâng năng suất vườn lên; đẩy mạnh  trồng xen canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; chăm sóc tốt vườn cây, rút ngắn thời gian KTCB, đảm bảo kế  hoạch trồng mới tái canh.

Đặc biệt, công ty sẽ triệt để  thực hiện giảm suất đầu tư, rà soát lại các chi phí, cắt  giảm những gì chưa cần thiết, thực hành tiết kiệm, chống  lãng phí, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo các chỉ tiêu tài  chính, nâng cao hiệu quả SXKD.  Bên cạnh đó, phát huy lợi thế về uy tín, chất lượng và  thương hiệu, công ty còn tích cực mở rộng thị trường tiêu  thụ, tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời giữ mối quan hệ  tốt với khách hàng truyền thống, đảm bảo chất lượng sản  phẩm và tiêu thụ hết sản phẩm làm ra.

– Xin ông cho biết, thực hiện chủ trương giảm suất  đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, công ty đạt được  kết quả như thế nào tr ong năm 2015?

 – TGĐ Lê Thanh Hưng: Công ty đã thực hiện có  hiệu quả các giải pháp như: giảm chi phí nhân công trên  vườn cây; tận dụng tối đa biện pháp cơ giới hóa và hóa  học hóa; tiết giảm hợp lý các chi phí vật tư trên vườn  cây; giảm các công đoạn không cần thiết trong công tác  phục hoang, tái canh…

Tổng hợp các giải pháp, công ty  đã giảm được 32% so với suất đầu tư năm 2014, bình  quân chi phí chỉ còn 70 triệu đồng/ha. Vượt chỉ tiêu so  với chỉ đạo tiết giảm 30% của lãnh đạo VRG.  Đặc biệt, thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả sử  dụng đất đai, năm 2015 toàn bộ diện tích tái canh trồng  mới hơn 1.860 ha cao su được trồng xen canh các loại  cây dài ngày và ngắn ngày. Việc phát triển trồng xen  canh đã giúp công nhân lao động có thêm việc làm, cải  thiện thu nhập, đồng thời góp phần giảm chi phí đầu tư  trên vườn cây cho công ty. Toàn bộ diện tích trồng mới  tái canh của công ty trong năm 2016 sẽ được tiếp tục  thực hiện chủ trương này.

– Xin cảm ơn ông! 

Phan Thắng (thực hiện)