Tháng Mười 31, 2015

Không đi theo vết xe đổ

– Giờ giá mủ hạ xuống thấp, lương công nhân cạo không cao như trước, sao anh không nghỉ cạo để làm nghề khác đi? -Tôi không đi theo vết xe đổ của cô đâu!

Lo

– Thực hiện chủ trương trồng xen canh của Tập đoàn, giờ người người nhà nhà tích cực trồng xen, chủ yếu là hoa màu nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tui thấy hay

Không đi theo vết xe đổ

– Giờ giá mủ hạ xuống thấp, lương công nhân cạo không cao như trước, sao anh không nghỉ cạo để làm nghề khác đi?

Lo

– Thực hiện chủ trương trồng xen canh của Tập đoàn, giờ người người nhà nhà tích cực trồng xen, chủ yếu là hoa màu

Không đi theo vết xe đổ

– Giờ giá mủ hạ xuống thấp, lương công nhân cạo không cao như trước, sao anh không nghỉ cạo

Lo

– Thực hiện chủ trương trồng xen canh của Tập đoàn, giờ người người nhà nhà tích cực trồng xen,