Không bón phân vườn cây khai thác

CSVNO – VRG vừa yêu cầu các đơn vị điều chỉnh kế hoạch bón phân đợt 2 năm 2015. Theo đó, không bón phân đối với vườn cây KTCB năm thứ 4 trở đi và vườn cây khai thác.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Chỉ bón phân cho vườn cây tái canh, trồng mới, trồng lại, cây trồng dặm và vườn cây KTCB năm thứ 2, năm thứ 3 theo kế hoạch đã được VRG phê duyệt, trừ những diện tích trồng trên đất có giới hạn, giống không thích hợp, cây sinh trưởng chậm và vườn cây chất lượng kém đang chờ xử lý.

N.K