Tháng Tám 22, 2015

Làm theo Di chúc

Hồng tươi sắc thắm màu cờ Làm theo di chúc Bác Hồ kính yêu Con nghe Bác dặn từng điều Lòng dân ý Đảng tin yêu bội phần Liêm chính, tiết kiệm vì dân Thi

Làm theo Di chúc

Hồng tươi sắc thắm màu cờ Làm theo di chúc Bác Hồ kính yêu Con nghe Bác dặn từng điều Lòng dân ý Đảng tin

Làm theo Di chúc

Hồng tươi sắc thắm màu cờ Làm theo di chúc Bác Hồ kính yêu Con nghe Bác dặn từng điều