Kinh nghiệm giữ vững năng suất trên 2 tấn/ha

CSVN – Việc giữ vững năng suất trên 2 tấn/ha và ổn định nhiều năm liền, công ty đã có những cải tiến trong công tác quản lý vườn cây, đồng thời chủ động hợp tác với Viện Nghiên cứu Cao su VN trong việc tư vấn kỹ thuật.
Vườn cây Công ty CPCS Đồng Phú
Vườn cây Công ty CPCS Đồng Phú

Việc chuyển giao và áp dụng thành công những tiến bộ KHKT vào sản xuất góp phần đem lại năng suất cao và ổn định. Từ năm 2006 đến nay 9 năm liền công ty đạt năng suất trên 2 tấn/ha và 5 năm liền từ năm 2009 đến nay công ty luôn dẫn đầu VRG về năng suất vườn cây.

Các biện pháp được công ty thực hiện trong nhiều năm qua bao gồm:

1. Quy hoạch vỏ cạo hợp lý: Hằng năm trước khi bước vào mùa cạo mới công ty cùng với bộ môn Sinh lý khai thác Viện Nghiên cứu Cao su VN khảo sát và quy hoạch vỏ cạo cho từng lô của toàn bộ diện tích vườn cây kinh doanh trên cơ sở: sản lượng thực hiện và kết quả chẩn đoán sinh lý của lô cạo đó vào năm trước. Từ đó quyết định vị trí cạo, chế độ áp dụng kích thích hợp lý, vị trí gắn máng chắn nước mưa, làm máng đỡ mủ… tránh hiện tượng bị kẹp, ốc đảo, đồng thời cùng nhau thảo luận giải quyết các phát sinh trong thực tế sản xuất của người công nhân.

2. Tuân thủ tuyệt đối qui trình kỹ thuật cạo của ngành, thực hiện nghiêm túc chế độ cạo, phân chia cây cạo cho từng nhóm tuổi, kiểm tra chặt chẽ qui trình bôi thuốc kích thích, quy hoạch vỏ cạo, qui trình gắn và vận hành sử dụng kích thích khí gas RF.

3. Tích cực tận thu sản lượng đối với vườn cây cạo tận thu thanh lý: Bằng cách chia lại số cây cạo 200 cây/phần, để công nhân có điều kiện gia tăng thêm nhiều miệng cạo nhưng vẫn đảm bảo thời gian dứt dao cạo, tận thu tối đa sản lượng. Cho làm máng đỡ mủ trên toàn bộ vườn cây cạo úp, làm dây dẫn mủ cho vườn cây cạo úp ngoài tầm kiểm soát, để rút ngắn thời gian cạo mủ trong mùa mưa, gia tăng thời gian chảy mủ của cây.

4. Triển khai đại trà công nghệ kích thích khí gas Rimflow trên diện tích cạo úp từ tuổi cạo thứ 15 trở đi, góp phần gia tăng tốt sản lượng trên vườn cây nhóm III, đồng thời giữ được tổng sản lượng hằng năm, nhưng vẫn chủ động diện tích thanh lý tái canh khoảng 400 – 500ha mỗi năm.[table id=10 /]

5. Chủ động tập kết sớm và đầy đủ các loại vật tư vườn cây như: Phân bón, thuốc kích thích… vào đầu mùa cạo tạo điều kiện tốt để triển khai gia tăng sản lượng ngay từ đầu mùa cạo khi vườn cây đủ ẩm. Sử dụng dao cạo cải tiến cho chế độ cạo phối hợp và dao cạo úp cho chế độ cạo tận thu, nhằm tạo thuận lợi trong thao tác cho người công nhân cạo đồng thời rút ngắn thời gian cạo nhưng vẫn đảm bảo sản lượng tối ưu.

6. Tiến hành “Hữu cơ hóa” vườn cây, từ năm 2006 đến nay công ty đã thay thế phân đơn theo qui trình bón cho vườn cây kinh doanh bằng các loại phân hữu cơ như: Phân hữu cơ khoáng Komix 5:5:5; Phân hữu cơ cá; Phân KCl. Bón phân vào hố tích mùn và lấp phân, gia tăng hiệu lực của phân bón, canh tác vườn cây theo hướng sản xuất bền vững và ổn định.

7. Giao khoán sớm để các nông trường chủ động sản xuất, quản lý tốt công tác giao khoán, định mức cây cạo hợp lý cho người công nhân.
8. Tổ chức tốt việc bốc mủ gối đầu d2 và quản lý thu gom mủ tạp luân phiên theo khu cạo, duy trì hoạt động tổ thanh niên xung kích, tổ tự quản trong công nhân, kết hợp lực lượng bảo vệ, phối hợp tốt với địa phương, tổ chức và duy trì hoạt động có hiệu quả của các Tiểu ban chỉ huy thống nhất trong việc chống mất cắp mủ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
9. Chủ động phòng trị phấn trắng trên vườn cây nhóm I vườn cây năng suất cao, để chủ động mở cạo lại sớm khi vườn cây đủ ẩm.

10. Tổ chức thực hiện tốt chế độ cạo d4 trên vườn cây nhóm I nhằm đảm bảo lao động cạo trên vườn cây nhất là những nông trường đang khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động như hiện nay.

P.V