Đảng ủy VRG hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền

CSVNO – Đảng ủy VRG vừa có Hướng dẫn số 813-HD/ĐUTĐ  hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia  năm 2015.
Vườn cây Công ty CPCS Việt - Lào
Vườn cây Công ty CPCS Việt – Lào. Ảnh: Vũ Phong

Theo đó, căn cứ vào điều kiện của đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền để quảng bá hình ảnh của đơn vị với việc tuyên truyền về công tác quản lý biên giới; công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền như: sách, báo, tài liệu tuyên truyền, triển lãm, thi tìm hiểu, qua các phương tiện thông tin phù hợp…

Các Đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội  tổ chức triển khai thực hiện trong sinh hoạt Chi bộ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong CB CNVC-LĐ những nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam-Trung quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 3 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam- Lào: Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào; Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào; Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào; Bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam 1930-2007”; Bộ phim “Biên giới Việt Nam-Lào, nghĩa tình anh em”; Giới thiệu, cung cấp, giải thích nội dung các văn bản pháp lý sẽ được ký kết giữa hai nước về toàn tuyến biên giới trong năm 2015.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam- Campuchia: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia; Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHND Campuchia; Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết các vấn đề biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHND Campuchia; Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHND Campuchia; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHND Campuchia; Hiệp ước giữa nước CHXHCN Việt Nam với Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985.

                                                                                                                                                                                          P.V