Cao su Đồng Phú chia cổ tức 30%/mệnh giá

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Cao su Đồng Phú, tổ chức ngày 24/4.
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo hoạt động của HĐQT, tóm tắt các chỉ tiêu SXKD chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Theo đó, năm 2014 ngành cao su tiếp tục gặp  nhiều khó khăn do giá mủ cao su giảm sâu, nhưng  Công ty CP Cao su Đồng Phú vẫn khai thác được 16.307 tấn mủ qui khô, năng suất vườn cây bình quân 2,2 tấn/ha. Đây là năm thứ 9 liên tục công ty là thành viên câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Tổng doanh thu đạt 972,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 261,32 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cả năm 2014 là 30%/mệnh giá.

Năm 2015 được dự báo là sẽ khó khăn hơn năm 2014 và giá mủ cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Tiêu thụ dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn; tiền lương thấp sẽ ảnh hưởng lớn đến việc ổn định lao động.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã chia sẻ những khó khăn khi thị trường cao su nguyên liệu giảm, đồng thời đề nghị HĐQT và ban điều hành Công ty nêu các giải pháp để vượt qua những khó khăn đó; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như thế nào…

Trả lời những kiến nghị của các cổ đông, ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: hiện nay, Công ty CP Cao su Đồng Phú đã và đang thực hiện triệt để chủ trương không đầu tư các hạng mục không cần thiết; nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động để hạ giá thành, nâng thu nhập cho người lao động. Hạ suất đầu tư vườn cây tái canh trồng mới, triển khai trồng xen canh để nâng cao hiệu quả sử dụng đất…

Nâng cao năng suất vườn cây - Yếu tố then chốt để hạ giá thành và nâng cao thu nhập cho người lao động
Nâng cao năng suất vườn cây – Yếu tố then chốt để hạ giá thành và nâng cao thu nhập cho người lao động

Căn cứ tình hình thực tế đó, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 như: phấn đấu chăm sóc, khai thác tốt 7.233,05 ha vườn cây kinh doanh; năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha; thu mua trên 5.000 tấn mủ cao su tiểu điền; tái canh 464,77 ha; thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng;  chia cổ tức từ 20 đến 25%/mệnh giá.

Các cổ đông cũng thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014; bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Phan Văn Hà đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát thay ông Trần Vĩnh Tuấn.

                                                                                       Tin, ảnh: Ng. Cường