Phát hiện nhân tố mới, gương điển hình trong lao động sản xuất

CSVN – Đó là một trong những nội dung trong nhiệm vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Phát hiện các nhân tố điển hình tiên tiến là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Cường
Phát hiện các nhân tố điển hình tiên tiến là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Cường
5 nội dung tuyên truyền

Theo đó kế hoạch thực hiện công tác truyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội triển khai 5 nội dung tuyên truyền:

Kiên định Chủ nghĩa Mác –Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh, điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp.
Các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng bộ các cấp, việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI).

Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị, ngành cao su và của đất nước trong 5 năm qua; những thách thức, khó khăn cần vượt qua trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức Đảng và Đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong thời gian tới.

Tình cảm của cán bộ, Đảng viên CNVC-NLĐ hướng tới Đại hội Đảng các cấp. Phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng giúp cán bộ, Đảng viên, CNVC –LĐ nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng nhằm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các cơ sở Đảng trực thuộc, tổ chức chính trị xã hội, Tạp chí Cao su VN triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua trong LĐSX theo từng đợt trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp để nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới của Đảng.

Tạp chí CSVN sẽ là đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lần này. Kế hoạch tuyên truyền của Tạp chí bám sát vào nội dung 3 đợt tuyên truyền của Đảng ủy VRG. Tạp chí được Đảng ủy VRG giao thiết kế, xây dựng nội dung khẩu hiệu, hình thức mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội trên báo in và Trang tin điện tử. Tạp chí sẽ lập chuyên mục tuyên truyền trên báo in và Trang tin, đồng thời sẽ đăng tải các câu khẩu hiệu trên Trang tin tapchicaosu.vn.

Ngoài ra, Tạp chí sẽ thực hiện phim tài liệu, triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn, tuyên truyền các công trình trọng điểm, các phong trào thi đua điển hình, các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến…

3 đợt tuyên truyền

Công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ đầu năm 2015 đến thời điểm chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG vào tháng 7/2015. Đợt này sẽ tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng qua 85 năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật, mục đích ý nghĩa đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng;

[stextbox id=”stb_style_259398″]Nhằm chuẩn bị cho Đại hội cấp cơ sở, từ ngày 9 – 13/3, đồng chí Võ Sỹ Lực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG đã duyệt nội dung Đại hội các đơn vị gồm Viện NCCS, Tạp chí Cao su, Công ty CP Cơ khí Cao su, Công ty CP Xây dựng và Địa ốc Cao su, Trung tâm Y tế Cao su. Có 3 đơn vị được chọn làm Đại hội điểm là Công ty mẹ VRG, Viện NCCS và Cơ quan Công đoàn CSVN.[/stextbox]

 

Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, đóng góp vào các văn bản dự thảo trình đại hội Đảng các cấp và trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đợt 2 tuyên truyền trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, chủ yếu về những thành tích của cơ quan, đơn vị, giới thiệu một số gương tiêu biểu, điển hình.

Đợt 3 tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII và trước Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, Đại hội lần thứ XII của Đảng, về các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII, thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII, chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

P.V – N.K