VRG vượt kế hoạch 2.967 tấn mủ, tính đến 28/12

CSVNO – Tính đến thời điểm hết ngày 28/12, toàn VRG đã khai thác được 265.967 tấn mủ cao su, đạt 104,7% kế hoạch (KH) 2014 (KH đã điều chỉnh) và bằng 101,13% KH đăng ký với Bộ NN&PTNT, vượt so với KH được Bộ giao 2.967 tấn.
Ảnh: Nguyễn Vinh Hiển
Ảnh: Nguyễn Vinh Hiển

Trong đó sản lượng khai thác khu vực miền Đông đạt 106,2% KH, khu vực Tây Nguyên đạt 101,1% KH, Duyên hải miền Trung đạt 102,5% KH, Lào và Campuchia đạt 101% KH.

Đến 28/12 đã có 29/35 đơn vị hoàn thành và vượt KH sản lượng 2014 được giao.

Về thu mua, chế biến mủ, đến 28/12 toàn Tập đoàn thu mua được 61.137 tấn, bằng 89,7% KH năm 2014 và bằng 100,3% lượng thu mua cùng kỳ năm 2013.Về chế biến, toàn Tập đoàn chế được 336.556 tấn, đạt 99,3% KH chế biến năm 2014 và bằng 101,6% lượng chế biến cùng kỳ năm 2013, nhiều hơn 5.204 tấn.

VRG cũng tiêu thụ được 323.134 tấn mủ cao su các loại, tính đến 26/12, bằng 107% so với lượng cao su tiêu thụ cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu được 118.866 tấn, đạt 75,9% KH năm 2014 và bằng 91,4% lượng cao su xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu cùng kỳ năm 2013. Đến thời điểm này VRG cũng tiêu thụ nội địa được 204.268 tấn, đạt 117,3% KH năm 2014 và bằng 118,9% lượng tiêu thụ cao su nội địa cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu kinh doanh cao su toàn VRG lũy kế đến 26/12 đạt 12.099,1 tỷ đồng, bằng 79,7% KH năm 2014 và bằng 76,3% doanh thu cùng kỳ năm 2013.

N.K