Tháng Mười 15, 2014

Kết quả Cuộc thi viết 85 năm

Từ ngày 28/8 đến ngày 3/10/2014, Ban giám khảo Cuộc thi đã chấm điểm toàn bộ 1.353 bài dự thi. Kết quả, Ban giám khảo, BTC đã quyết định đề xuất Ban lãnh đạo VRG chuẩn

Tuổi tám lăm

Tuổi ngành nay đã tám lăm Qua bao thế hệ thăng trầm đứng lên Về đây ra sức dựng nên Cao su vàng trắng trồng trên quê mình Công anh chăm sóc giữ gìn Công

Kết quả Cuộc thi viết 85 năm

Từ ngày 28/8 đến ngày 3/10/2014, Ban giám khảo Cuộc thi đã chấm điểm toàn bộ 1.353 bài dự thi. Kết quả, Ban giám khảo, BTC

Tuổi tám lăm

Tuổi ngành nay đã tám lăm Qua bao thế hệ thăng trầm đứng lên Về đây ra sức dựng nên Cao su vàng trắng trồng

Tuổi tám lăm

Tuổi ngành nay đã tám lăm Qua bao thế hệ thăng trầm đứng lên Về đây ra sức dựng nên