Ban hành quy chế bán cao su thanh lý

VRG vừa ban hành Quy chế bán cao su thanh lý của các công ty cao su thuộc VRG.
Thanh lý cao su. Ảnh: Kim Chi
Thanh lý cao su. Ảnh: Kim Chi

Theo đó, về quy trình, các công ty có diện tích vườn cây cần thanh lý đối với vườn cây đến niên hạn thanh lý và diện tích vườn cây có năng suất kém, chất lượng kém, không còn hiệu quả kinh tế trong khai thác, tổ chức cạo tận thu trước khi cưa, cắt 2 – 3 năm.

Diện tích thực hiện thanh lý năm kế hoạch bao gồm diện tích phục vụ tái canh trong năm kế hoạch và thanh lý gối vụ cho năm sau năm kế hoạch. Công ty tiến hành thanh lý đều trong năm, không tập trung bán gỗ thanh lý 1 lần.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, lập hồ sơ thanh lý tối thiểu 3-4 đợt trong năm. Mùa thanh lý chậm nhất là tháng 6 năm thực hiện tái canh và quý IV đối với diện tích thanh lý gối vụ năm sau.

Tháng 6 năm trước năm kế hoạch, các công ty đăng ký diện tích cao su thanh lý của năm kế hoạch, diện tích dự kiến thanh lý từng kỳ để Tập đoàn cân đối nguồn gỗ, phương thức bán, thời điểm thanh lý, diện tích thanh lý từng kỳ.

P.V