Hỗ trợ giá bán cho đơn vị Tây Nguyên và miền Trung

Ngày 1/10, Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hoè đã ký phê duyệt cơ chế hỗ trợ giá bán cao su cho các công ty cao su Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Theo đó, VRG đồng ý giá bán hỗ trợ xuất khẩu (FOB, FCA) được giảm tối đa 70 USD/tấn và hỗ trợ vận chuyển cho giá bán tại kho công ty được giảm tối đa 1,5 triệu đồng/tấn so với giá sàn VRG bàn hành từng thời điểm.

Cơ chế hỗ trợ giá bán này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2014.

N.P