Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐ cơ sở

CĐ CSVN vừa có công văn gửi các CĐ trực thuộc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ (NK) ĐH CĐ cơ sở.

Theo đó kéo dài NK của các CĐ cơ sở đang thực hiện theo tổ chức Đại hội NK 5 năm 2 lần thành NK 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ CĐ VN khóa XI.

Trong trường hợp cần bổ sung phương hướng nhiệm vụ, bổ sung UV BCH thì tổ chức hội nghị đại biểu, hoặc hội nghị toàn thể giữa NK. Việc tổ chức hội nghị nửa NK phải tiết kiệm, không phô trương hình thức, phần phương hướng phải ngắn gọn, nêu đầy đủ các mục tiêu chính trong thời gian còn lại của NK và thực hiện đúng quy định của Điều lệ CĐ VN. Về thời gian tổ chức hội nghị giữa NK, đối với CĐ cơ sở trực thuộc CĐ CSVN nếu thấy cần thiết phải tổ chức hội nghị giữa NK thì thời gian từ ngày 19/6/2014 cho đến 31/3/2015.

P.V