Cổ phần hóa 5 CTCS thuộc VRG

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cổ phần hóa 5 doanh nghiệp cao su thuộc VRG gồm: Bà Rịa, Tân Biên, Phú Riềng, Bình Long, Lộc Ninh. Trong đó, năm 2014 cổ phần hóa hai công ty Bà Rịa, Tân Biên. Năm 2015 cổ phần hóa 3 công ty còn lại. Sau khi cổ phần hóa, phần vốn Nhà nước sẽ chiếm trên 65% vốn điều lệ các doanh nghiệp này.

P.L