Từng bước kiện toàn hệ thống kiểm soát viên

Ngày 14/5, VRG đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm soát viên 2013 và kế hoạch công tác năm 2014. Đến tham dự có ông Đỗ Văn Nam – Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT; ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG và Kiểm soát viên (KSV) các công ty trực thuộc VRG. Nhìn chung hoạt động KSV các công ty đã có sự chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác KSV năm 2013 có nhiều thuận lợi

Năm 2013, Nhà nước đã ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động KSV, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KSV như: Quyết định 35 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Quy chế hoạt động của KSV công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đây là nền tảng, cơ sở pháp lý cho hoạt động của KSV; Nghị định 28 của Chính phủ về Điều lệ hoạt động tổ chức của KSV, Bộ NN&PTNT phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của KSV VRG 2013.

Về bộ máy tổ chức, Công ty mẹ VRG có 3 KSV, gồm có 2 KSV chuyên trách do Bộ NN&PTNT bổ nhiệm và 1 KSV kiêm nhiệm do Bộ Tài chính bổ nhiệm. Bộ máy KSV của 23 công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thuộc Tập đoàn đã hoàn thiện, có quy chế tổ chức và hoạt động. Đối với các công ty cổ phần, Ban kiểm soát chủ yếu là kiêm nhiệm, hiện nay tổng số thành viên của Ban kiểm soát 44 công ty cổ phần là 126 người. Nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho hệ thống KSV, trong năm VRG đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ KSV cho 80 công ty. KSV Tập đoàn đã tham mưu cho HĐTV phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 cho KSV 23 công ty TNHH MTV, kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HĐTV và Ban TGĐ, giám sát việc tái cơ cấu của Tập đoàn. Đồng thời, tổ chức 6 đợt đi kiểm tra tại các đơn vị thành viên về tình hình khai thác, chăm sóc vườn cây KTCB, TC – TM, tiêu thụ sản phẩm, các hạng mục đầu tư XDCB, tuyển dụng lao động, tiền lương…

Tại các đơn vị thành viên, KSV luôn được HĐTV, Ban TGĐ công ty quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thành tốt vai trò, số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát không ngừng được tăng lên. Kết quả các cuộc kiểm tra giám sát đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi các cấp đồng thời báo cáo kịp thời đến các thẩm quyền theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Gái – TGĐ Công ty TNHH MTV TCT CS Đồng Nai cho biết: “ Nhận định công tác của KSV là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện bộ máy quản trị, quản lý tổ chức và điều hành sản xuất, năm qua Ban TGĐ công ty luôn quan tâm đến hoạt động của KSV. Những Nghị quyết của HĐTV, báo cáo của công ty được thông tin đầy đủ đến KSV. Trong những hoạt động quan trọng của đơn vị, các buổi làm việc với các công ty con, công ty phụ thuộc, lộ trình thoái vốn, tái cơ cấu đều mời KSV tham gia để các KSV tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát”.

Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm soát viên 2013
Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm soát viên 2013
Chú trọng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của KSV

Từ những kết quả đạt được trong năm 2013, hệ thống KSV tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định nhằm hoàn thiện bộ máy KSV của các đơn vị thành viên trong năm 2014. KSV Tập đoàn tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động công tác SXKD và đầu tư của Tập đoàn. Đồng thời, kiểm tra, giám sát những công việc chủ yếu sau: tiến trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, công tác cổ phần hóa tại các đơn vị thành viên, ban hành, sửa đổi bổ sung và triển khai thực hiện các Quy chế quản trị, các định mức kinh tế kỹ thuật trong toàn Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, TGĐ Trần Ngọc Thuận đánh giá cao những hoạt động của KSV: “Trong năm vừa qua, hệ thống KSV hoạt động trong điều kiện thuận lợi vì các quy chế hoạt động, chế độ, chính sách của KSV được ban hành. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy khó khăn lớn nhất vẫn là nghiệp vụ chuyên môn của một số KSV vẫn còn yếu. Vì vậy, điều quan trọng cần phải kiện toàn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của hệ thống KSV. Vai trò của KSV rất quan trọng nên đơn vị nào thực hiện tốt phải biểu dương, đơn vị nào thực hiện không tốt thì KSV phải chịu trách nhiệm. Hệ thống KSV từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên cần phải phối hợp tốt hơn. Tiếp tục kiện toàn hệ thống KSV theo đúng điều lệ các đơn vị hiện nay”.

Lâm Khanh