Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG

Ngày 10/4/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký, ban hành Nghị định số 28/2014/NĐ – CP, về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Theo đó, VRG là công ty mẹ có tư cách pháp nhân, hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. VRG chịu sự quản lý Nhà nước của Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật. Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với VRG. Chính phủ trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành liên quan thực hiện một số quyền của chủ sở hữu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Sao vàng cho VRG
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Sao vàng cho VRG

Mục tiêu của VRG là phát triển VRG có trình độ công nghệ, trình độ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; kết hợp giữa phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển với nhiệm vụ giữ vững an ninh, chính trị, quốc phòng, hỗ trợ an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại VRG và vốn VRG đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao; tối đa hóa hiệu quả hoạt động của VRG và các đơn vị thành viên…

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của VRG; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của VRG; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch HĐTV của VRG; phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của VRG; phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới của VRG…

Bộ NN&PTNT là cấp trên trực tiếp của HĐTV VRG, có quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐTV, TGĐ, kiểm soát viên chuyên ngành của VRG.

Ngành, nghề kinh doanh chính của VRG là trồng, chế biến và kinh doanh cao su; chế biến gỗ; công nghiệp cao su; đầu tư, kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của VRG chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt. Ngành nghề kinh doanh phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn bao gồm: Đầu tư tài chính vào công ty con, công ty liên kết; tổ chức nghiên cứu khoa học và khoa học công nghệ; tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trồng.

Vốn điều lệ của VRG thời điểm 31/12/2011 là 26.166.499.100.000 đồng. Nhà nước là chủ sở hữu đối với VRG. Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng của chủ sở hữu nhà nước đối với VRG.

Theo Điều lệ, VRG hiện có 40 công ty con trực thuộc và 20 công ty liên kết. Đơn vị phụ thuộc của Tập đoàn là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp của VRG gồm: Viện Nghiên cứu Cao su VN, Tạp chí Cao su VN, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su VN, Trung tâm Y tế Cao su và các đơn vị khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các công ty con của VRG là công ty hạch toán độc lập do VRG nắm 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối, nắm quyền chi phối.

Công ty liên kết của VRG là công ty có cổ phần, vốn góp không ở mức chi phối của VRG; chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với VRG theo tỉ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng liên kết đã được ký giữa công ty với VRG.

Công ty tự nguyện liên kết với VRG là công ty không có cổ phần vốn góp của VRG nhưng tự nguyện liên kết với VRG, chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với VRG theo hợp đồng liên kết hoặc theo thoả thuận, cam kết với VRG.

Đơn vị thành viên của VRG là các công ty con, đơn vị sự nghiệp, các công ty liên kết, tự nguyện liên kết với VRG.

Hiện nay có 22 công ty TNHH MTV do VRG sở hữu 100% vốn điều lệ (đều là các CTCS); 18 công ty do VRG sở hữu, vốn góp chi phối; 20 công ty liên kết thuộc VRG; 25 công ty nằm trong danh sách công ty thực hiện tái cơ cấu của VRG.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/5/2014, bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TTg ngày 30/3/2011. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VRG.

N.P