Một số chỉ tiêu, kế hoạch SXKD chủ yếu của VRG trong 2 năm 2014-2015

Hội nghị Đại biểu Người lao động VRG năm 2014 thống nhất cao chủ đề hành động của 2014 – 2015: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, giữ gìn giá trị truyền thống vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN”. Hội nghị đã đặt ra các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD chủ yếu trong hai năm 2014 – 2015 như sau:

[table id=2 /]
A.T (lược trích)