Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận – Doanh thu 10 tháng hơn 311 tỷ đồng

CSVN – 10 tháng đầu năm 2019, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận khai thác được 4.603 tấn mủ cao su/6.250 tấn kế hoạch (đạt 73% kế hoạch năm); thu mua 3.602,549 tấn/5.000 tấn KH (đạt 72,1%); tiêu thụ 9.375,353 tấn/11.350 tấn KH (đạt 82,6%), trong đó, nội tiêu 8.297,753 tấn; xuất khẩu 1.077,6 tấn. Doanh thu 311,2 tỷ đồng. Giá bán bình quân 33,2 triệu đồng/tấn. Tiền lương bình quân trên 6,1 triệu đồng/người/tháng.
CNLĐ toàn công ty đang ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

CNLĐ toàn công ty đang ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Thanh TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, cho biết: “NLĐ toàn công ty đang ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, đặc biệt là thi đua nước rút những tháng cuối năm”.

THIÊN HƯƠNG

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang