Quân đoàn 4

6 Đoàn viên VRG được tuyên dương

CSVNO – 70 gương sáng điển hình trong phong trào tuổi trẻ giữ nước được tuyên dương, trong đó có 6 đoàn viên thanh niên VRG, tại Hội trại Tuổi trẻ giữ nước diễn ra