bảo vệ môi trường

Hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn

CSVNO – VRG  yêu cầu các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Các hoạt động  được đề ra như: Treo băng rôn, panô, áp