Công nghiệp cao su

Cổ đông quan tâm lĩnh vực khu công nghiệp

CSVN – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, VRG – Công ty cổ phần, các cổ đông quan tâm đến lĩnh vực phát triển khu công nghiệp của Tập đoàn. –

Khối thi đua ngành gỗ vượt các chỉ tiêu

CSVNO – Ngày 21/11, khối thi đua các đơn vị sản xuất gỗ thuộc VRG tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng. Năm 2018, hoạt động sản xuất của các