VRG về trước kế hoạch sản lượng 6 ngày

CSVNO – Tính đến ngày 25/12, toàn VRG khai thác được 321.252 tấn mủ cao su, đạt 100,31% kế hoạch, vượt 1.000 tấn, về trước 6 ngày.
Ảnh: Ngô Công Hoàng
Dự kiến 6 ngày còn lại năm 2019, VRG khai thác vượt 3% so kế hoạch. Ảnh: Ngô Công Hoàng

Theo báo cáo của Ban Quản lý kỹ thuật Tập đoàn, tính đến ngày 25/12 toàn Tập đoàn  có 38 đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2019. Trong đó,  5 đơn vị về trước 40 ngày, 6 đơn vị về trước 35 ngày, 3 đơn vị về trước 30 ngày, 2 đơn vị về trước 25 ngày, 10 đơn vị về trước 20 ngày, 3 đơn vị về trước 10 ngày và 3 đơn vị về trước 5 ngày.

Dự kiến 6 ngày còn lại của năm 2019, sản lượng ước thực hiện khoảng 8.650 tấn, lũy kến cả năm đạt 329.900 tấn, vượt 3% so với kế hoạch đề ra.

MINH NHIÊN