Tháng Một 12, 2016

Mười quyết

Một quyết ta sẽ tăng gia Chăn nuôi trồng trọt đ ể mà thu thêm Hai quyết tiết kiệm đồng tiền Những gì không đáng ta liền niêm phong Ba quyết không mở tiệc tùng

Đối đáp

* Cạo mủ bắt đầu khi nào? – Đặt dao vô cạo * Khi nào công nhân trút mủ mà chưa có hiệu lệnh của cán bộ quản lý? – Trời mưa * Trồng cao

Mười quyết

Một quyết ta sẽ tăng gia Chăn nuôi trồng trọt đ ể mà thu thêm Hai quyết tiết kiệm đồng tiền Những gì không đáng

Đối đáp

* Cạo mủ bắt đầu khi nào? – Đặt dao vô cạo * Khi nào công nhân trút mủ mà chưa có hiệu lệnh của

Mười quyết

Một quyết ta sẽ tăng gia Chăn nuôi trồng trọt đ ể mà thu thêm Hai quyết tiết kiệm đồng

Đối đáp

* Cạo mủ bắt đầu khi nào? – Đặt dao vô cạo * Khi nào công nhân trút mủ mà